Jinggong Group

Jinggong Group
  • Jin Liangshun addressed at Zhejiang Businessmen Lecture Room
  • Jin Liangshun attended the award ceremony of Hope Project
  • Jin Liangshun accompanied Zeng Peiyan to visit
  • Jin Liangshuan at the opening ceremony of Chu Tian Yuan
  • Jin Liangshun attended the venture & innovation forum
  • Jin Liangshun awarded as "2008 Person of the Year of Zhejiang Province"
  • Jin Liangshun reported to the earthquake relief work
  • Jin Liangshun as President of Jinggong Group
  • Zhang Dejiang visited Jinggong Group