Organization Structure

PrintSaveFont Size:


President:
President of Nankai University


Executive President: Gong Zhankui


Academic Committee:

Director
Xue Jingxiao
Deputy Director
Gong Zhankui, Zhou Maorong
Members
Yin Xiangshuo, Liao Shaolian, Zhan Bin, Chen Wenjing


APEC Research Center:

Director
Gong Zhankui, Professor, Ph.D. Supervisor
Deputy Director
Wu Hongbao, Associate Research Fellow
Office Director
Xue Hongmei, Associate Professor of Translation
 
 
Academic Department
Meng Xia, Professor
International Exchange Department
Liu Chenyang, Associate Professor
Webmaster
Yun Jian, Research Assistant